Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie prowadzi projekt edukacyjno-badawczy, który ma na celu ukazanie, jak ekosystem pałacowo-parkowy Wilanowa opiera się presji miasta i może z nim harmonijnie koegzystować. Opisujemy stan ekosystemu biologicznego, badamy jego różnorodność i wpływ presji urbanizacyjnej. Naszym głównym celem jest wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie. Muzeum na realizację projektu otrzymało środki z Funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

Jednym z elementów projektu jest przeprowadzenie badań i analiz z oceną aktualnego stanu bioróżnorodności ekosystemów. W ramach tego zadania prowadzone będą obserwacje różnych komponentów środowiska. W lipcu rozpoczęliśmy na przykład badania ważek, a w sierpniu badania ornitologiczne.

Określenie składu gatunkowego owadów z rzędu Odonata (ważki)
W ramach badań określony zostanie skład gatunkowy owadów z rzędu Odonata ze szczególnym zwróceniem uwagi, do jakich elementów fauny należą stwierdzone gatunki. Badania prowadzone będą przyżyciowo na postaciach dorosłych oraz na wylinkach. W ramach prac przeprowadzimy również przyżyciowe obserwacje larw. Badania obejmą staw południowy, Potok Służewiecki w części znajdującej się na terenie Muzeum i Jezioro Wilanowskie wraz z kanałem Sobieskiego i ekosystemami wodnymi rezerwatu przyrody Morysin, a poprowadzi je Tomasz Karasek.

Tomasz Karasek. fot. Julia Dobrzańska

Tomasz Karasek o sobie: Jestem doktorantem w Zakładzie Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym obiektem moich zainteresowań naukowych są makrobezkręgowce słodkowodne. Obecnie w swoich badaniach skupiam się na wykorzystywaniu tych organizmów w monitoringu biologicznym środowisk słodkowodnych. Interesuję się również faunistyką i ekologią ważek, a także interakcjami drapieżnik–ofiara występującymi pomiędzy wodnymi bezkręgowcami.

Monitoring i waloryzacja awifauny
W ramach prac badawczych zostaną przeprowadzone monitoring i waloryzacja awifauny z uwzględnieniem zarówno gatunków przelotnych, jak i gniazdujących, ze wskazaniem miejsc lęgowych w celu dalszej ochrony i zapewnienia sukcesu lęgowego. Określona zostanie liczba par lęgowych, stwierdzone zostaną ich miejsca gniazdowania, zbadana zostanie biologia okresu lęgowego. Badaniom poddany będzie zespół ptaków w czasie migracji wiosennej i jesiennej, a także wykorzystujących park w sezonie zimowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ptaki korzystające z karmników i ptaki wodne. Szczególna uwaga w czasie badań zostanie zwrócona na krukowate, gołębie oraz jerzyki. Wyznaczymy miejsca ich regularnego przebywania i rozrodu. Badania na terenie ogrodów i parków krajobrazowych Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie poprowadzi Marek Elas.

Marek Elas. fot. Julia Dobrzańska

Marek Elas o sobie: Jestem ornitologiem z wykształcenia i z zamiłowania. Ukończyłem studia na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie. Głównym obszarem moich zainteresowań są ptaki doliny Wisły, jednak badania prowadzę w różnorodnych siedliskach: wodnych, polnych oraz leśnych. W swoich działaniach staram się nie zaniedbywać wątku edukacyjnego.

EEA+Grants+-+JPG