Wilanowskie kaczki ponownie policzone

W ramach Programu Monitoringu Zimujących Ptaków Wodnych ponownie liczyliśmy wilanowskie kaczki, łabędzie, tracze i inne gatunki wodnych ptaków. Liczenia przeprowadziliśmy w tym roku na Jeziorze Wilanowskim i Powsinkowskim oraz na fragmencie Potoku Służewieckiego od ujścia do ulicy Stanisława Kostki Potockiego. Dane zostały przekazane do regionalnego koordynatora, dzięki czemu nasze parkowe kaczki zostały ujęte w ogólnopolskich statystykach.

Dlaczego prowadzimy liczenia kaczek czy generalnie monitoring przyrodniczy? Najprościej rzecz ujmując, zwierzęta, a także rośliny i inne organizmy żywe mogą stanowić naturalne wskaźniki informujące nas o stanie środowiska. Dzięki temu, że co roku tą samą metodą badamy te same parametry, możemy porównywać wyniki z kolejnych lat i analizować rozbieżności. Dzięki prowadzeniu regularnych obserwacji określamy nie tylko skład gatunkowy na danym terenie, ale również poznajemy zależności między obserwowanymi organizmami a środowiskiem ich występowania. Pomaga w tym też zbieranie dodatkowych informacji, np. o warunkach atmosferycznych. Monitoring to także ważne narzędzie ochrony przyrody. Na podstawie zbieranych danych możemy wnioskować, czy w okresie wieloletnim dany gatunek zwiększa, czy też zmniejsza swoją liczebność, wkracza na dany teren lub się z niego wycofuje.

Na stronie Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące Programu Monitoringu Zimujących Ptaków Wodnych. Program ten prowadzony jest w Europie od połowy lat 60. XX wieku. Na Nizinie Mazowieckiej liczenia ptaków zimujących w dolinach rzecznych odbywają się od stycznia 1984 roku. Aktualnie co roku na Mazowszu monitorowanych jest ponad 1000 km biegu rzek i zbiorników. Są to: Wisła, Bug, Narew, Pilica, Wkra, Bzura, Liwiec, Radomka, Rawka, Drzewiczka, Iłżanka, Zwolenka, Zagożdżonka, Mogielanka, Jeziorka, Zbiornik Zegrzyński, Zbiornik Domaniów, Zbiornik Siczki oraz zbiorniki miejskie i cieki Warszawy, Radomia, Skierniewic. Od roku 2011 akcja ta została włączona do systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. W ramach monitoringu zaplanowano zbieranie danych na blisko 300 najważniejszych fragmentach rzek i zbiornikach w Polsce. Z terenu Mazowsza do programu przekazywane są wyniki obserwacji z 165 km biegu Wisły, 50 km Bugu, 50 km Narwi, 50 km Liwca, 30 km Pilicy, z Zalewu Zegrzyńskiego oraz ze zbiorników miejskich Warszawy. Dane zbierane na wytypowanych odcinkach trafiają kolejno do centrali krajowej i ogólnoeuropejskiej.

Termin tegorocznych zimowych liczeń ptaków wodnych przypadł na okres 17–25 stycznia (termin optymalny 17–18 stycznia).

Liczenia na kompleksie starorzeczy Jezioro Wilanowskie i Jezioro Powsinkowskie przeprowadzone zostały 19 stycznia 2015 roku. Stwierdzono występowanie następujących gatunków:

J. Powsinkowskie: czapla siwa – 1; kokoszka – 1; krzyżówka – 33 samce, 22 samice; łyska – 4; śmieszka – 14; mewa siwa – 15 dorosłych, 1 młoda; mewy duże nieoznaczone – 1 dorosła, 1 młoda; kormoran – 5 młodych; łabędź niemy – 3 dorosłe, 3 młode; nurogęś – 3 samce, 1 samica.
J. Wilanowskie: łyska – 1; czapla siwa – 2; mewy duże nieoznaczone – 2 dorosłe; śmieszka – 1, nurogęś – 12 samców, 9 samic; krzyżówka – 43 samce, 27 samica; łabędź niemy – 2 dorosłe, 6 młodych.
Staw na terenie parku: krzyżówka – 2 samce, 2 samice; świstun – 1 samiec

Potok Służewiecki od ujścia do ulicy Stanisława Kostki Potockiego: krzyżówka – 22 samce, 17 samic
Obserwatorzy: Julia Dobrzańska, Weronika Janus

Kaczki krzyżówki. fot. Weronika Janus
Krzyżówki, fot. W. Janus

Mewa siwa. for. Weronika Janus
Mewa siwa, fot. W. Janus

Świstun. fot. Weronika Janus
Świstun, fot. W. Janus

Zimowe liczenia. fot.Weronika Janus
Zimowe liczenia w wiosennej aurze, fot. W. Janus